Tuyên bố Trang web Công ty

Learn about the key points of artificial grass installation and maintenance, and use the product better to create more value

Current position:

Trang web này được tạo ra, điều hành và duy trì bởi công ty Bellinturf. Bất kỳ người nào vào trang web này, đọc bất kỳ nội dung nào, tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web này hoặc sử dụng các tài liệu do trang web này cung cấp đều đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Không sử dụng trang web này trừ khi bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này.

Công ty có quyền cập nhật các điều khoản và điều kiện sau đây bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và những cập nhật này cũng sẽ ràng buộc bạn. Bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công ty có quyền từ chối bất kỳ người dùng nào tham gia và sử dụng trang web này.

Công ty có quyền sửa chữa, sửa đổi hoặc cập nhật tuyên bố này bất cứ lúc nào.

Tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ
1. Tất cả nội dung được xuất bản trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở từ, hình ảnh, dấu hiệu, logo và tài liệu nghe nhìn, đều có bản quyền bởi công ty chúng tôi và / hoặc các bên có nghĩa vụ liên quan.
2. Nếu không có sự cho phép của công ty chúng tôi, những người khác hoặc các bên khác sẽ không sửa đổi, sao chép hoặc sử dụng logo công ty, logo dịch vụ và logo kinh doanh khác của chúng tôi được hiển thị trên trang web này. Bất kỳ nỗ lực nào để pha loãng hoặc phỉ báng logo trên đều là bất hợp pháp và công ty chúng tôi có quyền điều tra trách nhiệm pháp lý của mình.
3. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của công ty chúng tôi, bất kỳ phương tiện truyền thông, trang web hoặc cá nhân nào sẽ không được thực hiện các hành vi sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi, sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền, đạo văn, phân phối hoặc sử dụng nội dung và thông tin kinh doanh của Trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
1. Đối với nội dung của trang web này, công ty không cung cấp bất kỳ hình thức đảm bảo rõ ràng hay ngụ ý nào về tính đúng đắn, toàn vẹn, kịp thời, hiệu quả, ổn định, sẵn có và không vi phạm quyền của người khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do dựa vào nội dung thông tin của trang web này, cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không đầy đủ hoặc không cụ thể do trang web này cung cấp. Người dùng sẽ chịu mọi rủi ro và hậu quả phát sinh từ việc tự ý sử dụng nội dung từ trang web này.
2. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung không có sẵn trên web hay nội dung do sử dụng sai trang web.
3. Trong mọi trường hợp, công ty và những người có liên quan sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện hoặc thực hiện bằng cách dựa vào nội dung của trang web gây ra bởi việc truy cập hoặc sử dụng trang web.
4. Các trang web mà công ty dẫn liên kết trong trang web này không thuộc quyền quản lý của công ty. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra khi truy cập các trang web/liên kết khác thông qua trang web của công ty. Khi truy cập trang web/liên kết, vui lòng tuân theo các điều khoản sử dụng của trang web/liên kết và các quy định của pháp luật và quy định có liên quan.
5. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ người dùng nào bị nhiễm vi rút khi truy cập, sử dụng hoặc duyệt trang web của công ty thông qua đường dẫn của từ một bên thứ ba.